ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 37, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η "Ε.Ο.Κ.") και η εταιρία "ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ", που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, στο 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η "ΔΕΛΤΑ"), σε συνεργασία με την εταιρία "RASCAL A.E.", η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Κηφισίας αρ. 262, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η "Διαφημιστική"), διοργανώνουν:
i. την κλήρωση των δώρων των νικητών των αθλητικών Milko τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 της περιόδου
18 Μαρτίου - 4 Ιουνίου 2017 (η "Πρώτη Κλήρωση"),
ii. την κλήρωση των δώρων των νικητών των αθλητικών Milko τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 της περιόδου
Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου 2017 (η "Δεύτερη Κλήρωση").

2. Δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε Κλήρωση έχουν μόνο οι παίκτες της νικήτριας ομάδας κάθε ηλικιακού γκρουπ των αθλητικών Milko τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 κάθε περιόδου, που έχουν αναδειχθεί σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής στα εν λόγω τουρνουά και έχουν καταγραφεί από την Ε.Ο.Κ.

3. Όλες οι Κληρώσεις θα είναι ηλεκτρονικές και θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Διαφημιστικής:
i. η Πρώτη Κλήρωση στις 07 Ιουνίου 2017 στις 4μ.μ.,
ii. η Δεύτερη Κλήρωση στις 21 Νοεμβρίου 2017 στις 4μ.μ., για την ανάδειξη σε κάθε Κλήρωση συνολικά είκοσι δύο (22) τυχερών και είκοσι δύο (22) επιλαχόντων, οι οποίοι θα κληρωθούν ως αναπληρωματικοί για την περίπτωση που ο τυχερός αρνηθεί το έπαθλο ή αδρανήσει να το αποδεχτεί για οποιοδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο των 2 ημερών από την ειδοποίησή του ή αν η συμμετοχή του στην Κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα.

4. Τα δώρα της Πρώτης Κλήρωσης έχουν ως εξής:
i. Δέκα (10) διπλά εισιτήρια για το Ακρόπολις που θα διεξαχθεί 23/08/2017-25/08/2017 στο ΟΑΚΑ.
ii. Δύο (2) τυχεροί θα παρακολουθήσουν μια προπόνηση της Εθνικής Ελλάδος, θα βγάλουν φωτογραφίες με τους παίκτες και θα κερδίσουν αναμνηστικά υπογεγραμμένα δώρα από αυτούς.
iii. Δέκα (10) δωροεπιταγές αθλητικών ειδών αξίας 100 ευρώ έκαστη.

5. Τα δώρα της Δεύτερης Κλήρωσης έχουν ως εξής:
i. Είκοσι δύο (22) μπασκετικές φανέλες υπογεγραμμένες από τον Γιάννη Αντετοκούνμπo.

7. Τα ονόματα των τυχερών και των επιλαχόντων μπορούν να ανακοινωθούν μετά την Κλήρωση στην επίσημη σελίδα του MILKO ή στη σελίδα στο Facebook https://www.facebook.com/milko/?fref=ts. Κάθε τυχερός θα ενημερωθεί προσωπικά για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου του από τη ΔΕΛΤΑ.

8. Το δώρο κάθε τυχερού είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα. Διευκρινίζεται ότι η ΔΕΛΤΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.

9. Όσοι τυχεροί είναι κάτω των 18 ετών κατά την παραλαβή του δώρου τους θα πρέπει να συνοδεύεται από τον γονέα ή κηδεμόνα του, ο οποίος θα επιδείξει:
i. οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο), και
ii. οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία του τυχερού, που έχουν δηλωθεί (ονοματεπώνυμο και ηλικία), είναι αληθή και ακριβή (μόνο εάν υφίσταται τέτοιο έγγραφο).

10. Σε περίπτωση που ο τυχερός δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και χρόνο που θα του έχει ζητηθεί μέσω της σχετικής ειδοποίησής του, ή αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο των 2 ημερών από την εν λόγω ειδοποίησή του ή τυχόν άλλο διάστημα που θα του έχει επικοινωνηθεί, ή αν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου και αυτό αποδίδεται με σειρά προτεραιότητας στον πρώτο επιλαχόντα.

11. Οι συμμετέχοντες στις Κληρώσεις παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην ΔΕΛΤΑ και την Διαφημιστική για την παρουσίαση και χρήση των Κληρώσεων γενικά ή/και των αποτελεσμάτων τους μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, αυτές έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν τα στοιχεία των τυχερών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τις Κληρώσεις και την απονομή των δώρων, η δε συμμετοχή στις Κληρώσεις παρέχει αυτομάτως, αυτοδικαίως και άνευ χρηματικού ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, τη συναίνεση του συμμετέχοντος για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελεί αυτοδίκαιη αναποζημίωτη εκχώρηση από τον συμμετέχοντα προς την ΔΕΛΤΑ και την Διαφημιστική όλων των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στα πλαίσια των Κληρώσεων.

12. Η ΔΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά τις Κληρώσεις σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου, που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής τους.

13. Η ΔΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, κάθε τροποποίηση, δε, θα αναρτάται στην επίσημη σελίδα MILKO με τον ίδιο τρόπο που αναρτώνται και οι παρόντες όροι.

14. Η ευθύνη της ΔΕΛΤΑ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων στους τυχερούς που θα κληρωθούν. Η παράδοση των δώρων θα γίνει με έξοδα της ΔΕΛΤΑ στους τυχερούς, μόνο εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. Επιπλέον, η ΔΕΛΤΑ και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη, παντός είδους, προς τον τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή του στην Κλήρωση ή το δώρο, καθώς και για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία. Μετά την απονομή των δώρων κατά τους παρόντες όρους, κάθε υποχρέωσή τους παύει να υφίσταται.

15. Στα πλαίσια των Κληρώσεων και μετά την απονομή των δώρων η ΔΕΛΤΑ πρόκειται να επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει (ο "Νόμος"), για τις ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής των Κληρώσεων και της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δια αυτών καθιδρυόμενης σχέσης. Όποιος συμμετέχει στις Κληρώσεις παρέχει στη ΔΕΛΤΑ, ως υπεύθυνη επεξεργασίας του Νόμου, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και την εξουσιοδότησή του να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται, κατά την κρίση της και το Νόμο, τα στοιχεία του που δήλωσε για τον ανωτέρω σκοπό. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του Νόμου, ως ισχύουν, κάθε συμμετέχων στις Κληρώσεις έχει ιδίως δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά (και να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών), καθώς και δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτών.

16. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με τις Κληρώσεις αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

17. Η συμμετοχή στις Κληρώσεις προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ MILKO.GR
ΤΟ BASKET ΠΟΤΕ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑ.
ΠΙΝΕΙΣ MILKO; ΠΑΙΖΕΙΣ 3Χ3 ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΑΘΛΑ!

Δωροεπιταγές αθλητικών ειδών
και πολλά δώρα Milko
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2018
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΝΟΤΟΣ
ΒΟΡΡΑΣ
17+18 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΘΗΒΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΗΒΑΣ
-
31 ΜΑΡΤΙΟΥ+1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΣΥΚΙΕΣ ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 3ΟΥ-6ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΚΕΩΝ
21+22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ
28+29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟ 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΟΔΟΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 2, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
5+6 ΜΑϊΟΥ
ΣΑΜΟΣ Πλατεία Πυθαγόρα, Βαθύ Σάμος
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 1ΟΥ -2ΟΥ & 12ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)
12+13 ΜΑϊΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΔΟΣ ΠΕΥΚΩΝ)
ΦΑΡΣΑΛΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ)
19+20 ΜΑϊΟΥ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΦΙΛΚΛΕΙΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
26+27 ΜΑϊΟΥ
-
ΚΟΖΑΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
2+3 ΙΟΥΝΙΟΥ
-
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑIΔΑΣ
9+10 ΙΟΥΝΙΟΥ
-
ΙΕΡΙΣΣΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
16+17 ΙΟΥΝΙΟΥ
-
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ