ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Προοίμιο

Ο παρόν δικτυακός τόπος («Ιστότοπος») παρέχεται από την ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων (εφεξής η ΔΕΛΤΑ). Η ΔΕΛΤΑ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, που απορρέουν από τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και του νόμου 4624/2019 (εφεξής η «Νομοθεσία για τα ΠΔ»).

Για την ΔΕΛΤΑ, ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει σοβαρά υπόψη της το γεγονός ότι είστε επαρκώς ενήμεροι για τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον υποβλήθηκαν εκ μέρους σας όπως αναφέρεται στο εκάστοτε σημείο συλλογής.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για λογαριασμό σας, πώς τα χρησιμοποιούμε και τα προστατεύουμε, καθώς και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Σκοπός της είναι η ενημέρωσή σας για την πολιτική της εταιρείας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας χορηγείτε, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Η ΔΕΛΤΑ αναγνωρίζοντας τη διαρκή της ευθύνη στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία τους, έχει λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με βάση ιδίως τις αρχές της αναλογικότητας, του περιορισμού του σκοπού και του χρόνου επεξεργασίας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, αποκλειστικά για τον σκοπό επεξεργασίας, που έχουν αυτά συλλεγεί και αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα, που διαρκεί ο εκάστοτε σκοπός επεξεργασίας, ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι απολύτως ασφαλή.

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας https://www.milko.gr/προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι και ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με όρο της παρούσας Δήλωσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο dpo@delta.gr.

Θα θέλαμε, επίσης, να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην ΔΕΛΤΑ δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

 1. Ορισμοί

Προσωπικά Δεδομένα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο και του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα.

Υποκείμενο των Δεδομένων: το ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα ή/και τα ειδικής κατηγορίας (Ευαίσθητα) Προσωπικά Δεδομένα.

Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας νοείται η ΔΕΛΤΑ η οποία καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Εκτελών την Επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων («Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα»): δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν στην υγεία ή στη σεξουαλική ζωή ή στο γενετήσιο προσανατολισμό του φυσικού προσώπου.

Συγκατάθεση: κάθε ένδειξη βουλήσεως του Υποκειμένου των Δεδομένων, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το Υποκείμενο των Δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα Προσωπικά Δεδομένα που το αφορούν.

Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε Επεξεργασία.

 1. Ποιοί είμαστε

Η ΔΕΛΤΑ δραστηριοποιείται ως μέλος του Ομίλου εταιρειών VIVARTIA στην παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων και ποτών και όραμά μας είναι να προσφέρουμε ανώτερα ποιοτικά προϊόντα στον καταναλωτή. Εστιάζοντας στην καινοτομία, στην ασφάλεια & στην ποιότητα ενεργούμε με ευθύνη και ευαισθησία προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Για περισσότερο από 70 στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια και την ελληνική κτηνοτροφία και καλύπτουμε τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες κάθε νοικοκυριού από άκρη σε άκρη της χώρας με ποιοτικά προϊόντα. Παράλληλα, αποτελούμε περήφανους πρεσβευτές της ελληνικής διατροφής σε διεθνές επίπεδο.

 1. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η ΔΕΛΤΑ στα πλαίσια λειτουργίας της, συλλέγει, διατηρεί, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, στοιχεία και πληροφορίες, που αφορούν δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, απλά ή/και ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα), τα οποία μάς παρέχετε ή με οποιονδήποτε τρόπο μάς γνωστοποιείτε ή έρχονται σε γνώση μας με νόμιμο τρόπο και μέσα.

Ειδικότερα κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπο μας η ΔΕΛΤΑ ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα, ως εξής :

 1. Γιατί συλλέγουμε/επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας

δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που μάς παρέχετε θα τύχουν επεξεργασίας για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς

Τα δεδομένα που συλλέγουμε εξαρτώνται από το γενικότερο πλαίσιο της αλληλεπίδρασής σας με την ΔΕΛΤΑ, καθώς και τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα παρέχονται άμεσα από εσάς, όταν για παράδειγμα επικοινωνείτε μαζί μας.

Δεδομένα Επικοινωνίας: Η ΔΕΛΤΑ συλλέγει στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Τ.Κ., αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), διευθύνσεις IP, όταν επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας είτε μέσω της δικτυακής φόρμας επικοινωνίας είτε τηλεφωνικώς ή και μέσω μέσων κοινωνικής (π.χ. Facebook [META]). Συλλέγουμε επίσης τις πληροφορίες που μάς παρέχετε και το περιεχόμενο των μηνυμάτων που στέλνετε σε εμάς, όπως ερωτήσεις και πληροφορίες που παρέχετε μέσω της διαδικτυακής φόρμας επικοινωνίας με τη ΔΕΛΤΑ ή για την διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών σας (διαδικασία ΚΕΔ). Δεν χρησιμοποιούμε τα περιεχόμενα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή συνομιλιών μας, που έχουμε συλλέξει για τους ανωτέρω σκοπούς, για τη διαφημιστική σας στόχευση, εκτός αν μάς έχετε παράσχει τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει αυτή.

Στοιχεία τιμολόγησης: Η ΔΕΛΤΑ συλλέγει τα στοιχεία τιμολόγησης των φυσικών προσώπων/ατομικών επιχειρήσεων που παρέχουν προϊόντα ή κάποια υπηρεσία προς αυτή, όπως η διεύθυνση κατοικίας/έδρας, το ΑΦΜ ,Δ.Ο.Υ., προς πιστοποίηση και εξόφληση της οφειλόμενης αμοιβής τους καθώς και για τη συμμόρφωσή μας με τις φορολογικές διατάξεις.

Δεδομένα εικόνας: Εάν επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις της ΔΕΛΤΑ, ενδέχεται η εικόνα σας να καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και τις κάμερες ασφαλείας μας, που στόχο έχουν τον εντοπισμό και την αποτροπή κακόβουλων ενεργειών προς διαφύλαξη προσώπων και αγαθών στις εγκαταστάσεις μας.

 1. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Αναλόγως του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, νόμιμη βάση επεξεργασίας τους ενδέχεται να είναι :

 1. Αποδέκτες

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν επεξεργάζονται από τρίτους, παρά μόνο από αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από τους σκοπούς της διαβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Ιδίως τέτοια πρόσβαση δύνανται να αποκτήσουν :

Σάς ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες τρίτων αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.

Όταν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους ανωτέρω τρίτους αποδέκτες, ή άλλους αποδέκτες, αυτό προϋποθέτει, ότι οι τρίτοι δεσμεύονται να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είτε αυτοί ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας, είτε ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας.

Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΛΤΑ δεν θα διαθέσει ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Τέλος, η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μας στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται.

 1. Διάρκεια διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνον για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να επιτελεστεί ο σκοπός για τον οποίο συλλέγονται και γίνεται επεξεργασία τους καθώς και προκειμένου η ΔΕΛΤΑ να εφαρμόζει το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο. Στη συνέχεια τα στοιχεία σας θα διαγράφονται/καταστρέφονται, εκτός εάν δώσετε εκ νέου τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή σας για την διατήρηση τους ή συντρέχει άλλος νόμιμος λόγος περαιτέρω επεξεργασίας τους.

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας για προωθητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον έχετε χορηγήσει συγκατάθεση για το σκοπό αυτό.

Σε περιπτώσεις όπου η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την άσκηση ή την προστασία νομίμων δικαιωμάτων της ΔΕΛΤΑ ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, η προθεσμία διατήρησής του παρατείνεται μέχρι το τέλος της περιόδου όπου τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον αναγκαία για τους παραπάνω σκοπούς.

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων καθορίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

 1. Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Η ΔΕΛΤΑ δεν επεξεργάζεται εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 18 ετών (και κάτω των 15 ετών, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας), αντίστοιχα, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα τους. Αναλαμβάνουμε να παρέχουμε στον γονέα/κηδεμόνα:

 1. ενημέρωση σχετικά με τις συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τον ανήλικο και
 2. την δυνατότητα να προβάλλει αντίρρηση σε περαιτέρω συλλογή, χρήση ή αποθήκευση αυτών των δεδομένων. Εφόσον διαπιστωθεί η συλλογή προσωπικών δεδομένων ανηλίκου κάτω των 18 ετών (και κάτω των 15 ετών, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας), χωρίς επαληθεύσιμη συγκατάθεση του γονέα ή του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα, η ΔΕΛΤΑ θα προβεί σε κατάλληλα μέτρα με σκοπό την άμεση διαγραφή αυτών των δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων της.
 1. Εγγυήσεις για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Όταν μας χορηγείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται και διαχειρίζονται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε επαρκή φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους.

Ειδικότερα η ΔΕΛΤΑ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.

Παρόλο που ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προσπαθούμε να αποφύγουμε ατυχείς περιστάσεις.

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους και προστηθέντες και εν γένει συνεργάτες της ΔΕΛΤΑ, οι οποίοι χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να σάς παρέχουν τις υπηρεσίες που επιθυμείτε. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε όλους τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

 1. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της

Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η ΔΕΛΤΑ από εσάς και εν γένει επεξεργάζεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ο.Χ.

 1. Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για την εταιρεία ΔΕΛΤΑ. Ως εκ τούτου, κάθε φορά που ακολουθείτε έναν σύνδεσμο από αυτόν τον ιστότοπο προς κάποιον άλλον, ακόμη και προς κάποιον ιστότοπο του ομίλου Vivartia, συνιστούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του αντίστοιχου ιστότοπου.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να συνδεθείτε με οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) που τυχόν περιέχονται στον δικτυακό τόπο, η εταιρεία και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Ομίλου Vivartia ουδεμία ευθύνη φέρουν για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν οι εν λόγω τρίτοι.

 1. Τα δικαιώματα σας

Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα προσωπικά δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρεία μπορεί να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα, σύμφωνα με τους όρους και ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019:

Σε περίπτωση που ασκήσετε κάποιο από τα ως άνω δικαιώματά σας η ΔΕΛΤΑ θα ανταποκριθεί μέσα σε διάστημα ενός μηνός, εκτός αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΛΤΑ δεσμεύεται να σας ενημερώνει λεπτομερώς για τυχόν περιστατικά παραβίασης όταν αυτά ενδέχεται να θέσουν σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, καθώς και για τα προβλεπόμενα προς λήψη μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

 1. Κομβοι Κοινωνικής Δικτύωσης/ Υπερσυνδέσεις

Σας προσφέρουμε τα λεγόμενα plug-ins διαφόρων κοινωνικών δικτύων στην ιστοσελίδα μας. Εάν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου και κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας, έχετε συνδεθεί στον δικό σας λογαριασμό χρήστη, ο πάροχος του κοινωνικού δικτύου ενδεχομένως να συνδέσει τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας με τα δεδομένα του προφίλ σας στο δίκτυο. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε επισκεφτείτε τους φορείς των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται από εσάς για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες.

Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τις αντίστοιχες εταιρείες («πάροχοι»). Οι πάροχοι αυτοί είναι:

 1. Χρήση cookies

Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες. Τα cookies μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να αναλύουμε πώς λειτουργούν η ιστοσελίδα και οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Χρήσης Cookies στο https://www.milko.gr/.

 1. Επικοινωνία με Υπεύθυνο Επεξεργασίας & Υπεύθυνο

Προστασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η «ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων». Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΔΕΛΤΑ για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την επεξεργασία τους, καθώς και για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας είτε στέλνοντας email στο ked@delta.gr ή αποστέλλοντας γραπτό αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 230 χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 14565, Αγ. Στέφανος Αττική.

Υπεύθυνος Προστασίας δεδομένων («DPO») έχει οριστεί η εταιρία NET BULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦOΡΙΚΗΣ ΕΠΕ (ήδη NETBULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.) και φυσικό πρόσωπο επικοινωνίας ο κ.Βαγενάς Κωνσταντίνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον DPO για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@delta.gr.

 1. Ενημέρωση & Αλλαγές

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 21/03/2023.

Η ΔΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και επικαιροποιεί την παρούσα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά διαστήματα την ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικά προτού προβείτε σε παροχή τυχόν νέων προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Δήλωσης όπως δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση της ιστοσελίδας μας https://www.milko.gr/.

 

Ενδέχεται να σάς στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κάθε αλλαγή της παρούσας Δήλωσης θα αναρτάται αμέσως εδώ.